آغاز عملیات اجرایی پروژه آبرسانی مجتمع سده شهرستان قاینات

آغاز عملیات اجرایی پروژه آبرسانی مجتمع سده شهرستان قاینات