مدیرعامل آبفای استان زنجان گفت: اجرای شبکه و خط انتقال فاضلاب مساکن مهر در قالب موافقتنامه در شهرهای زنجان و خدابنده اجرا کرده است.

مسلم پورنصرت در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود:این پروژه در زنجان در ۴ شهرک با  ۱۳ هزار متر طول و با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال اجرا و در سفر آتی رئیس جمهور بهره برداری می شود .

وی، همچنین تصریح کرد: شهرک ۲۱ هکتاری ثمین با پیشرفت فیزیکی کامل و  با اعتبار ۲۳۰ میلیون تومان اجرا شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان،به اجرای شبکه و خط انتقال فاضلاب در قسمت های شمال شهر زنجان که تراکم جمعیتی زیاد است اشاره کرد و گفت : در شهرک ۵٫۱۴ هکتار ی مهر غرب با پیشرفت فیزیکی ۸۴ درصد اجرای شبکه با ۳ هزار ۶۴۴ متر با اعتبار هزینه شده ۳۲۰ میلیون تومانر در حال اجرا است

پور نصرت در ادامه یاد آور شد: شهرک ۲۲۲۴ واحدی رضوان در دو فاز در حال اجراست در شبکه داخلی مجتمع با پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصد شبکه با اعتبار هزینه شده بیش از ۲ میلیارد ریال در حال اجرا است.

وی گفت: خط انتقال فاضلاب مسکن مهر مجتمع رضوان هم با ۷۴ درصد پیشرفت با اجرای بیش از ۲ هزار متر با اعتباری بیش از ۷ میلیارد ریال نیز در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان ، به اجرای شبکه فاضلاب مسکن مهر در شهر قیدار اشاره کرد و اظهار داشت:اجرای شبکه فاضلاب مسکن به طول ۶۳۰ متر با ۶۵ میلیون تومان اعتبار با پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصد در حال اجرای سپتیک تانک با پیشرفت ۳۰ درصد است.