احداث مرکز تصفیه فاضلاب و تکمیل شبکه فاضلاب در منطقه ۲۲

احداث مرکز تصفیه فاضلاب و تکمیل شبکه فاضلاب در منطقه ۲۲