مدیر ناحیه شهرری آبفای منطقه ۶تهران از استمرار تلاشها و اقدامات ویژه آبفای شهرستان ری در ارتقای کمیت و کیفیت آب روستاهای بخش مرکزی و قلعه نو خبر داد

مدیرناحیه شهرری آبفای منطقه ۶ تهران از استمرار تلاشها و اقدامات ویژه آبفای شهرستان ری در ارتقای کمیت و کیفیت آب روستاهای بخش مرکزی و قلعه نو خبر داد. ناحیه شهرری آبفای منطقه ۶ تهران در منطقه ۲۰شهرداری تهران به ۵۵ هزار و ۵۰۰ مشترک آب و ۴۶ هزار مشترک فاضلاب خدمات رسانی میکند.