مدیر دفتر نظارت بر بهرهبرداری فاضلاب شهری شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲شهر تهران از استقرار سامانه هوشمند آر.اف.آی.دی(RFID)در بخش بهرهبرداری فاضلاب این شرکت خبر داد

امید امیری گفت: اجرای این طرح موجب برقراری ارتباط شفاف و دقیق بین بهره برداران میدانی و مدیران ستادی می شود و با لینک شدن به سایر بانکهای اطلاعاتی شرکت مانند GISو حوادث و اولویت بندی آنها، به صورت هوشمند مشکلات موجود در را سیستم شناسایی میکند.
او مهمترین دستاورد این سامانه را مدیریت هوشمند و کنترل در صدور دستور کارهای روزانه برشمرد و افزود: افزایش بهره وری به واسطه افزایش کارایی و اثر بخشی، مدیریت هزینه های مرتبط با بهرهبرداری و نگهداری، تحلیل معنا دار فرایندی و طراحی سامانه بر اساس مدیریت داشبورد و افزایش سطح نظارت با کمترین هزینه از دیگر مزایای اجرای این طرح است.