اسمز معکوس آبهای خالص2018-11-24T10:22:15+00:00

اسمز معکوس آبهای خالص (Double RO)

اسمز معکوس آبهای خالص (Double RO)
در اسمز مکوس دوگانه یا دوبل از دو مدول متوالی برای تولید آب تقریبا بدون املاح استفاده می شود. در مدول اول حدود ۹۹ درصد املاح آب حذف می شود. در مرحله دوم نیز املاح باقیمانده حذف می شوند تا آبی نسبتا خالص و نزدیک به آب مقطر تولید شود. این سیستم قادر است بیش از ۹۹ درصد از املاح آب را حذف نماید و آب خالص تولید کند. آب تولیدی این دستگاه برای تولید آب فوق خالص به کار می رود.

آب خالصبه آب‌های خالص تر از آب مقطرکه هدایت الکتریکیآنها کمتر از ۲ میکروزیمنس تا نیم میکرو زیمنس بر سانتیمتر باشد اطلاق می‌شود. هدایت الکتریکی آب فوق خالص (Ultra pure) نیز کمتر ازنیم میکرو زیمنس بر سانتیمتر می باشد. حداکثر خلوص آب ازنظر هدایت الکتریکی تا ۰٫۰۵۶ میکروزیمنسمی‌تواند برسد. غالباً در زمان کنترل آب فوق خالص بجای محاسبه هدایت الکتریکی از واحد مقاومت الکتریکیکه بر حسب مگااهم که معکوس میکرو زیمنس است، استفاده می‌شود. به این ترتیب مقاومت الکتریکیآب فوق خالص با هدایت الکتریکی ۰٫۰۵۶ میکروزیمنس ۱۸ مگا اهم است.

آب فوق خالص به آب دیونیزهای گفته می‌شود که در پروسه تولید مراحل حذف ذرات غیر یونی کلوئیدیو باکتری یا ویروس و مواد آلیکه به شکل غیر یونی ممکن است در آب اولیه بوده‌اند به وسیله فیلتراسیون از آب اولیه حذف شده باشند.

در سیستمهای دیونایزر خصوصاً در روشهای قدیمی صرفاً از فیلتر‌هایرزینی کاتیونی و آنیونی استفاده می‌شده‌است که در آنصورت فقط حذف ذرات یونی مورد توجه قرار داشتند.

در سیستمهای جدید دیونایزر (آب خالص ساز) از فیلترهای اولترا فیلتر، نانو فیلتر و اسمز معکوسکه ذرات تا سایز ۰٫۰۰۰۱ میکرونرا غربال می‌کنند استفاده می‌شود.

با تلفیق این فیلترهای غشایی با یک سیستم دیونایزر مانند mixed bed و EDIمی‌توان به یک آب فوق خالص دست یافت. اسمز معکوس قادر است بیشتر املاح آب را حذف کند در نتیجه هزینه نگهداری و راهبری دستگاههای یون زدا(دیونایزر) کاهش می یابد. آب فوق خالص در کلیه آزمایشهای HPLC و نانوتکنولوژیو تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

اسمز معکوس آب دریا | آب شیرین کن ۵۰ متر مکعب

اسمز معکوس آب خالص | ۳۶+۲۴ متر مکعب در شبانه روز 

مشخصات دستگاه :

سطر اول

سطر دوم

سطر سوم

سطر چهارم

اسمز معکوس آب خالص | ۱۰۰+۷۵ متر مکعب در شبانه روز 

مشخصات دستگاه :

سطر اول

سطر دوم

سطر سوم

سطر چهارم