اسمز معکوس سیار | کانتینری (Mobile RO)

اسمز معکوس سیار | کانتینری (Mobile RO)

اسمز معکوس ۵ متر مکعب (BW RO)

اسمز معکوس سیار | کانتینری ۲۰ فوت

مشخصات دستگاه :

کانتینر با ابعاد استاندارد

طول : ۵/۸۹ متر

عرض : ۲/۳۴ متر

ارتفاع : ۲/۳۹ متر

 

اسمز معکوس ۵ متر مکعب (BW RO)

اسمز معکوس سیار | کانتینری ۴۰ فوت

مشخصات دستگاه :

کانتینر با ابعاد استاندارد

طول : ۱۲ متر

عرض : ۲/۳۴ متر

ارتفاع : ۲/۵۹ متر

 

اسمز معکوس ۵ متر مکعب (BW RO)

اسمز معکوس سیار | کانکسی (با طرفیت های مختلف)

مشخصات دستگاه :

در هر اندازه مورد درخواست مشتری