دستگاه اسمز معکوس (BW RO) با ظرفیت ۲۴ متر مکعب در شبانه روز

اسمز معکوس با ظرفیت۲۴ متر مکعب در شبانه روز

مشخصات فنی دستگاه RO با ظرفیت ۲۴ متر مکعب

اسمز معکوس 24 مترمکعب در شبانه روز