احتراماً با توجه به لزوم  عملیات بازسازی شبکه و انشعاب خیابان مطهری ، محدوده های بالا

در تاریخ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ از ساعت ۲۳:۰۰ الی ۰۵:۰۰ بامداد روز بعد با اُفت فشار و قطع آب مواجه خواهند شد.بدیهی است تانکر آبرسان در محدوده مورد اشاره استقرار خواهد داشت.

خیابان مهرداد بین مطهری و خیابان ورامینی

منبع : شرکت آب و فاضلاب استان تهران