مراسم دوازدهمین سال تأسیس انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران

مراسم دوازدهمین سال تأسیس انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران