قرارگرفتن ایران در اقلیم آب و هوایی نیمه خشک و محدودیت منابع آبی در کشور، لزوم حفظ و صیانت از همین منابع محدود را بیش از پیش نمایان میسازد.

در این بین شرکتهای آب و فاضلاب به عنوان متولی تامین و توزیع آب شرب بهداشتی مردم نقش اساسی و غیرقابل انکاری در این امر دارند زیرا از یک طرف با صرف هزینه های

گزاف آب سالم و قابل شرب را به دست مشترکان خود میرسانند و از طرف دیگر به دلیل محدودیت های قانونی امکان دریافت بهای خدمات خود را مطابق قیمت تمام شده نیز ندارند.

لذا چنانچه با این اوصاف بخشی از این محصول را نیز به دلیل تخلفات مشترکان خود از دست رفته ببینند، عملاً امکان استمرار خدمت رسانی مطلوب دچار مخاطره میشود.

یکی از چالش های اساسی شرکت های آب و فاضلاب برای ارائه خدمات بهتر و کیفیت را به مشترکان، وجود انشعاب های غیر مجاز آب است.