مدیر امور ناحیه ۲ آبفای منطقه یک شهر تهران از برخورداری حدود ۲۰۰۰نفر از ساکنان شهرک قائم در شمال شرق تهران با اجرای عملیات بازسازی ۲۳۰۰متر شبکه خبر داد.

محسن زرگر با بیان اینکه بازسازی شبکه آب شهرک قائم از سال گذشته در دستور کار امور آب و فاضلاب ناحیه ۲شرکت آبفای منطقه یک تهران قرار گرفت، اظهار داشت: در سال گذشته با بازسازی ۱۲۰۰متر از خط اصلی شبکه آب شهرک قائم، مشترکان این محدوده به جمع مصرف کنندگان شبکه آب شرب شهری پیوستند.
زرگر افزود: امسال نیز عملیات بازسازی ۱۱۰۰متر از خط اصلی شبکه آب شهرک قائم اجرا شد و با بازسازی ۲۰۰رشته انشعاب آب، شمار دیگری از ساکنان این شهرک از آب شرب برخوردار شدند.
او با بیان اینکه در سالهای گذشته به دلیل غیر استاندارد بودن شبکه و انشعاب ها، شمار حوادث شبکه در این منطقه بالا بوده است، گفت: بر این اساس، اصلاح شبکه و انشعاب های منطقه مورد نظر در اولویت کاری این ناحیه قرار گرفت و در مجموع با انجام عملیات یادشده، حدود ۴۵۰رشته انشعاب آب در شهرک قائم بازسازی و نزدیک به ۲۰۰۰نفر از ساکنان این شهرک به مصرفکنندگان آب شرب افزوده شدند.
زرگر افزود: تاکنون محدوده وسیعی از شبکه اصلی آب شهرک قائم بازسازی شده است و آب مورد نیاز ساکنان این شهرک از محل مخزن ۵۰۰۰مترمکعبی ۲۰۲۰ تامین میشود.
او بازسازی شبکه معابر فرعی شهرک قائم را از برنامه های امسال برشمرد و افزود: قرار است یک مخزن جدید ۳۰۰۰مترمکعبی نیز برای تامین نیاز سالهای آینده جمعیت این شهرک در کنار مخزن اصلی احداث شود.