بهره برداری از ۱۲ مرکز تصفیه آب در امسال

بهره برداری از ۱۲ مرکز تصفیه آب در امسال