در صنایع تخمیر الکلی، در فصل هایی که فرآیندهای تخمیری به منظور تولید الکل افزایش می یابد، چالش های زیادی برای تصفیه آب بوجود می آید.

چالش اصلی، افزایش پساب حاصل از صنایع تخمیری است . تجزیه بی هوازی پساب، راه حلی انعطاف پذیر برای کاهش مصرف برق به میزان ۲۰%، تولید برق و همچنین کاهش حجم پساب است. مصرف برق کارخانه های تخمیر الکلی در فصول برداشت محصول، می تواند تا سه برابر سطح نرمال افزایش یابد.

تصفیه خانه های در مقیاس کوچک، از تکنیک تثبیت کننده های هوازی به منظور جلوگیری از افزایش لجن و بوی نا مطبوع آن استفاده می کنند. این تکنیک هوادهی، مدت زمان طولانی را طلب می کند که باعث افزایش مصرف انرژی می شود. تجزیه بی هوازی پساب در مقیاس بالا نه تنها باعث کاهش مصرف انرژی می شود بلکه منجر به تولید انرژی نیز می شود و از سوی دیگر به کاهش مقدار لجن موجود در تصفیه آب منجر می شود.

مصرف انرژی با استفاده از بهینه سازی تصفیه پساب ۲۰% کاهش پیدا میکند.

به کمک این روش بیش از نیمی از برق مورد نیاز تصفیه خانه به کمک واحدهای تولید برق از پساب ، تامین می گردد و این به صرفه اقتصادی کمک شایان توجهی میکند. از سوی دیگر در روش قدیمی به دلیل افزایش توده لجن،دفع و خارج کردن روزانه لجن امری ضروری بود ولی روش تجزیه بی هوازی مقدار توده لجن را کاسته و از این رو خارج کردن لجن دوبار درهفته انجام می پذیرد.

این چرخه که با استفاده از خود لجن انرژی لازم برای هضم و تجزیه آن را به دست می آوریم، رویکردی نو در کاهش هزینه ها و کاهش مصرف انرژی است.

 

منبع: زیست فن