در سال‌های اخیر استخراج گاز طبیعی و نفت و پساب نفت و گاز  به طور چشمگیری افزایش یافته است. تولید نامتعارف نفت و گاز (UOG) باعث تولید مقادیر بالای پساب با ژئوشیمی پیچیده و اثرات عمدتاً ناشناخته بر آب‌های سطحی می‌شود.

اخیراً پژوهشگران به بررسی تغییرات ساختاری و عملکرد جمعیت‌های میکروبی در رسوب‌ها و آب‌های بالادستی و پایین دستی یک سری از تأسیسات مربوط به دفع فاضلاب UOG پرداخته‌اند.

این مطالعه نشان داد پساب نفت و گاز منتشر شده از جمله آب شور که حاوی نفت خام و دیگر مواد آلوده کننده است، تنوع، تعداد و عملکرد میکروب‌ها را تغییر داده است.

این تغییر در جمعیت میکروبی، تغییراتی در چرخه تنفس و تغذیه، همراه با نشانه‌هایی از استرس را آشکار کرد. به علاوه تغییراتی در مقاومت آنتی‌بیوتیکی میکروب‌های موجود در رسوبات پایین دستی نیز اثبات شد.

برای مثال در سایت‌های پایین دستی افزایش دلتاپروتئوباکترها (Deltaproteobacteria) و متانومیکروب‌ها (Methanomicrobia) و کاهش گونه Thaumarchaeota مشاهده گردید. ژن‌های مربط به خفتگی و اسپورزایی و تنفس با متان در سایت‌های پایین دستی ۱۸-۸۶ بار بیشتر بودند

این یافته‌ها به ضرورت درک اثرپذیری اکوسیستم‌های میکروبی از انتشار تصادفی یا تیمارهای نامناسب مربوط به استخراج در پساب نفت و گاز اشاره می‌کند. به علاوه تغییرات میکروبی در رسوبات ممکن است پیامدهایی برای تیمار و استفاده مجدد از پساب داشته باشد.

پژوهشگران امیدوارند بتوانند برخی از تکنیک‌های مورد استفاده در این پژوهش را برای مطالعه دیگر سیستم‌های زیست محیطی نیز مورد استفاده قرار دهند.

 

»»» مشاهده مقالات دیگر

منبع : زیست فن