تاثیر پساب نفت و گاز بر روی جمعیت میکروبی آبها

تاثیر پساب نفت و گاز بر روی جمعیت میکروبی آبها