پرشرسوئیچ فشارپایین ۷٫۵ … ۰٫۲ بار

پرشرسوئیچ فشار بالا

پرشرسوئیچ فشاربالا  ۳۲ … ۸  بار

پرشرسوئیچ فشارپایین