مخازن شنی و کربنی آب ثمین
مخازن شنی و کربنی آب ثمین
مخازن-آب-ثمین

مخزن های شنی و کربنی FRP فن آوری آب ثمین

 POSITION SIZE FRP TANK
TOP ۱۲*۴۸_۲٫۵” (FRP TANK (JM
TOP ۱۴*۶۵_۲٫۵” (FRP TANK (JM
TOP ۱۶*۶۵_۲٫۵” (FRP TANK (JM
TOP ۱۸*۶۵_۴٫۰” (FRP TANK (JM
TOP&BOTTOM ۲۴*۷۲_۴”-۴” (FRP TANK (JM
TOP&BOTTOM ۳۰*۷۲_۴”-۴” (FRP TANK (JM
TOP&BOTTOM ۳۶*۷۲_۴”-۴” (FRP TANK (JM
TOP&BOTTOM ۴۲*۷۲_۶”F-6″F (FRP TANK (JM
TOP&BOTTOM ۴۸*۷۲_۶”F-6″F (FRP TANK (JM
TOP&BOTTOM ۶۳*۸۳_۶”F-6″F (FRP TANK (JM