مخازن شنی و کربنی آب ثمین
مخازن شنی و کربنی آب ثمین
مخازن-آب-ثمین

مخزن های شنی و کربنی FRP فن آوری آب ثمین

 POSITIONSIZEFRP TANK
TOP۱۲*۴۸_۲٫۵”(FRP TANK (JM
TOP۱۴*۶۵_۲٫۵”(FRP TANK (JM
TOP۱۶*۶۵_۲٫۵”(FRP TANK (JM
TOP۱۸*۶۵_۴٫۰”(FRP TANK (JM
TOP&BOTTOM۲۴*۷۲_۴”-۴”(FRP TANK (JM
TOP&BOTTOM۳۰*۷۲_۴”-۴”(FRP TANK (JM
TOP&BOTTOM۳۶*۷۲_۴”-۴”(FRP TANK (JM
TOP&BOTTOM۴۲*۷۲_۶”F-6″F(FRP TANK (JM
TOP&BOTTOM۴۸*۷۲_۶”F-6″F(FRP TANK (JM
TOP&BOTTOM۶۳*۸۳_۶”F-6″F(FRP TANK (JM