تصفیه آب با ماده هیبریدی » مهندسین ماده هبریدی نوینی ابداع کرده اند که به تصفیه آب کمک می نماید.

پژوهشگران در دانشگاه واشنگتن موفق به تولید بیوفوم اکسید گرافن همراه نانوسلولوز شدند که به عنوان تصفیه آب با ماده هیبریدی می تواند راهی نوین جهت تولید آب شیرین باشد.

این بیوفوم از ورقه های اکسید کاهش یافته گرافن rGO در میان رشته های سلولوز تولید شده توسط باکتریها (BNC) تشکیل شده است که قابلیت جذب انرژی تابشی خورشید وتبدیل آن به گرما و تولید بخار آب را دارد.

دوماده اصلی این بیو فوم سلولوز و اکسید گرافن، هر دو ارزان و در دسترس اند و مزیتی بزرگ برای تولید انبوه این بیوفوم است.عملکرد بیوفوم نسبتا ساده است.

بیوفوم شامل بخش زیرین با شبکه ای از رشته های سلولوز متخلخل که آب را به خود همانند اسفنج جذب کرده و به سطح رویی ورقه های اکسید گرافن کاهش یافته، انتقال می دهند.

ورقه های اکسید گرافن کاهش یافته نیز نور خورشید را جذب و به گرما تبدیل کرده و موجب می شوند که دما تا ۷۰ درجه بالا رود و تبخیر آب را تسریع می کنند.

استفاده از این روش که موجب تمرکز گرما در سطح مایع می شود، نسبت به روش های پیشین که گرما را به کل مایع انتقال می دهند، کارآ تر میباشد.

روش ساخت بیوفوم:

ورقه های اکسید گرافن را در محیط کشت باکتری hansenii Gluconacetobacter قرار می دهند تا رشته های سلولوز تولیدی این باکتری ها، ورقه ها را احاطه کنند و ورقه ها درون شبکه سلولوزی مستقر شوند.

با افزودن محیط کشت و باکتری های تازه لایه اسفنجی زیرین تولید می شود. پس از شستشو و فریزدرایینگ؛ بیوفوم ها آماده استفاده اند.مهندسین ماده هبریدی نوینی ابداع کرده اند که به تصفیه آب کمک می نماید.

پژوهشگران در دانشگاه واشنگتن موفق به تولید بیوفوم اکسید گرافن همراه نانوسلولوز شدند که می تواند راهی نوین جهت تولید آب شیرین باشد.

این بیوفوم از ورقه های اکسید کاهش یافته گرافن rGO در میان رشته های سلولوز تولید شده توسط باکتریها (BNC) تشکیل شده است که قابلیت جذب انرژی تابشی خورشید وتبدیل آن به گرما و تولید بخار آب را دارد.

دوماده اصلی این بیو فوم سلولوز و اکسید گرافن، هر دو ارزان و در دسترس اند و مزیتی بزرگ برای تولید انبوه این بیوفوم است.عملکرد بیوفوم نسبتا ساده است.

بیوفوم شامل بخش زیرین با شبکه ای از رشته های سلولوز متخلخل که آب را به خود همانند اسفنج جذب کرده و به سطح رویی ورقه های اکسید گرافن کاهش یافته، انتقال می دهند.

ورقه های اکسید گرافن کاهش یافته نیز نور خورشید را جذب و به گرما تبدیل کرده و موجب می شوند که دما تا ۷۰ درجه بالا رود و تبخیر آب را تسریع می کنند.

استفاده از این روش که موجب تمرکز گرما در سطح مایع می شود، نسبت به روش های پیشین که گرما را به کل مایع انتقال می دهند، کارآ تر میباشد.

روش ساخت بیوفوم:

ورقه های اکسید گرافن را در محیط کشت باکتری hansenii Gluconacetobacter قرار می دهند تا رشته های سلولوز تولیدی این باکتری ها، ورقه ها را احاطه کنند و ورقه ها درون شبکه سلولوزی مستقر شوند. با افزودن محیط کشت و باکتری های تازه لایه اسفنجی زیرین تولید می شود. پس از شستشو و فریزدرایینگ؛ بیوفوم ها آماده استفاده اند.

منبع: زیست فن