بازدید مدیرعامل آبفای استان از تصفیه خانه های فاضلاب محلی

بازدید مدیرعامل آبفای استان از تصفیه خانه های فاضلاب محلی