پساب واحدهای تولید الکل به دلیل BOD و COD بالا و دارا بودن مواد سمی همچون ترکیبات فنلی و داشتن pH پـایین یکـی ازمشکلات عمده محیط زیستی است.

دفع مستقیم و مستمر این پساب در خاک موجب کاهش کیفیت خاک و از بین رفتن محـصولاتکشاورزی محیط زیستی میشود. در صورت تخلیه در رودخانه یا دریا، حیات آبزیان را در معرض تهدید جدی قرار می دهد.

روش ها :

به منظـورجلوگیری از این خطرها ، روشهای بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی فراوانی برای تصفیه این پساب پیـشنهاد شـده اسـت . روشهـای فیزیکی و شیمیایی بر اساس جذب سطحی، تبادل یـونی، فراینـد غـشایی و اکـسیداسیونهـای شـیمیایی اسـتوار اسـت.

روشهـای بیولوژیکی بی هوازی در مقایسه با روشهای هوازی مقرون به صرفه بوده و در سالهای اخیر توسعه زیادی یافته اند. برکه هـای بـی هوازی ۷۰-۶۰ درصد BOD را با زمان ماند ۱ تا ۲ ماه کاهش میدهند.

اکثر روشهای بی هوازی رآکتوری قادرند BOD فاضـلاب ورودی را ۸۰ تا ۸۵ درصد کاهش دهند. در این صورت ۱۵ تا ۲۰ درصد BOD باقیمانده با روشهای هوازی قابل حذف است.

تبخیـر پساب به منظور تولید خوراک دام و سوزاندن پساب به منظور بازیافت پتاس از جمله روشهای دیگری میباشند که برای دفـع پـساب واحدهای تولید الکل در مقیاس کم مورد استفاده قرار گرفتهاند و در صورتی که مشکلات فناوری ساخت و مشکلات بهرهبرداری آنهـا در نظر گرفته نشود هزینه خالص دفع پساب را به دلیل فروش محصولات به دست آمده کاهش میدهند.

پساب واحدهای تولید الکل به عنوان سوبسترا برای تولید پروتئین تک یاخته نیز مورد تحقیق قرار گرفته است که در صورت فـروش محـصول بـه دسـت آمـده، هزینه این روش نیز کاهش می یابد.

درصد بالای مواد آلی و معدنی موجود در پساب واحدهای تولیـد الکل، به عنوان یکی از مشکلترین پسابهـای صـنعتی مطـرح شـده است. از طـرف دیگـر وجـود مـواد سـمی نظیـر ترکیبـات آروماتیـک (به خـصوص فنلهـا) و درصـد بـالای مـواد معـدنی و pH پـایین بـر مشکلات تصفیه این پسابها افزوده است.

با توجه به رنـگ قهـوهای پایدار که حذف آن از دیگر مشکلات تصفیه پساب این واحـدها اسـت مسئله تصفیه پساب واحدهای تولید الکل را همـواره بـه عنـوان یـک معضل جهانی مطرح کرده است .

روشهای معمول تصفیه و دفع پساب واحدهای تولید الکل

– تبخیر و خشک کردن پساب برای تولید خوراک دام

– تولید پروتئین تک یاخته

آلودگی بالای پساب واحدهای تولید الکل موجب شده اسـت در چند دهه گذشته، روشهای مختلفی برای تصفیه پساب ایـن واحـدها مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد و نتایج زیر حاصل شود :

– روشهای متعارف تصفیه هوازی که معمولاً انتخـاب مناسـبی بـرای تصفیه فاضــلاب صــنایع غــذایی اســت بــه دلیــل حجــم بــالای سرمایه گذاری و مخارج جاری زیاد مناسب نیستند، اگرچـه بـه عنـوان روش تکمیلـی بعـد از حـذف بـار اصـلی آلـودگی توسـط روشهـای بی هوازی میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.

– لاگونهای بی هوازی چنانچه بتوان مشکل بوی آن را با کنترل pH و پوشش مناسب برطرف کرد در مدت زمان کمتر از یک ماه میتوانـد COD پساب ورودی را تا ۸۰ درصد کاهش دهد.
– راکتورهای بی هوازی از جمله راکتور UASB برای تـصفیه پـساب تولید الکل مورد استفاده قرار گرفته است و بـا توجـه بـه پژوهـشهای d  انجام شده این گونه راکتورها قادرنـد بـا مشکلات غلظـت بـالای سـولفات غلبـه کـرده و COD ورودی را بـا راندمان ۸۰ درصد حذف کنند. تولید لجن گرانوله در راکتور UASB به سختی انجام می گیرد و لازمه تشکیل آن افزایش غلظـت COD بـه طور تدریجی از ۱۰۰۰ بهl/mg 15000 در لیتر است.

– در سالهای اخیر تبخیر فاضلاب به منظور تولید خوراک دام، مـورد توجه قرار گرفته است لیکن بـه دلیـل هزینـه سـرمایه گـذار ی اولیـه، مشکلات بهرهبرداری و عدم تطبیق کیفیت محصول به دست آمده بـا استانداردهای خوراک دام گسترش قابل توجهی نکرده است.
– سوزاندن پساب به منظور بازیافت پتاسیم تبدیل هزینه بـالا وقیمـت کم املاح پتاسیم تولید شده (ناشی از وجود ناخالـصی در آنهـا) توفیـق چندانی نداشته است .

»»» مشاهده مقالات دیگر

منبع : پایگاه مقالات paperjoo