تولید ذرات گرافنی برای نابودی باکتری‌های مقاوم

تولید ذرات گرافنی برای نابودی باکتری‌های مقاوم