معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضلاب تهران گفت: تاکنون ۷۳ درصد طرح شبکه جمعآوری فاضلاب پایتخت کامل شده است.

مسعودرضا ثامنی با بیان اینکه طرح فاضلاب تهران آخرین طرح زیربنایی پایتخت است، افزود: تامین منابع مالی، مشکلات در همکاری با بانک های داخلی و تامین امنیت برای تجهیزات فاضلاب ازجمله مشکلات پیش روی این طرح است.
ثامنی با بیان اینکه بیش از ۴۱ درصد پایتخت زیر پوشش طرح فاضلاب شهری است خاطر نشان کرد: تاکنون ۱۹۰ کیلومتر تونل و خطوط اصلی و ۷۰۰۰ کیلومتر لوله گذاری در شهر تهران اجرا شده است.
او پروژه فاضلاب تهران را جزو موفق ترین پروژه های کشور به لحاظ جذب اعتبار و تکمیل پروژه برشمرد و تصریح کرد: برای تکمیل این پروژه به ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضلاب تهران با بیان اینکه مناطق ۲,۵,۹,۱۰ و بخش هایی از منطقه ۱۸ به زودی زیر پوشش این طرح قرار خواهند گرفت, افزود: در صورت تامین منابع مالی این پروژه زود تر از افق طرح( سال ۱۴۱۰) تکمیل خواهد شد.