جاذب جداسازی یک رنگزا از پساب تولید شد » محققان کشور جاذبی پلیمری را طراحی کردند که به واسطه آن می توان پساب های رنگزای«سانست یلو» را تصفیه و از آن نیز حسگری را برای شناسایی این ماده رنگزا تهیه کرد.

به گزارشخبرگزاری مهربه نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سحر فروغی راد فارغالتحصیلدانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح «سنتز و بررسی عملکرد پلیمرهای قالب مولکولی بر پایه نانولوله‌هایهالویزیتدر تصفیه پساب موادرنگزا» گفت:

علت انتخاب جاذب جداسازی یک رنگزا از پساب تولید شد در حقیقت مسئله تصفیه پساب‌ های صنایعی است که از موادرنگزااستفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکهرنگزاهادر صنایع گوناگونی نظیر نساجی، چاپ، چرم سازی، داروسازی و غذایی به کار می‌روند، بیان کرد:

در این پژوهش پلیمر قالب مولکولی به روشی نو و کارآمد تهیه شده است که علاوه بر ظرفیت جذب بالا، ۳۵میلیگرمبر گرم و سرعت جداسازی مناسب، حدود ۴۵ دقیقه، دارای خاصیت مغناطیسی است.

وی افزود: پلیمرهای قالب مولکولی پلیمرهایی هستند که ساختار یک مولکول هدف در حینپلیمریزاسیوندر حافظه آنها ثبت می‌شود و پس از اتمام فرایند، قادر هستند به عنوانجاذباختصاصی در هر محیطی به صورت کاملاً گزینش پذیر تنها مولکول هدف خاص خودشان را جذب کنند.

فروغی راد با تاکید بر اینکه مغناطیسی بودن اینجاذباین امکان را فراهم می‌کند تا پس از اتمام عمل تصفیه، ذراتجاذببه سهولت توسط یک آهنربای خارجی از محیط جداسازی شوند، خاطر نشان کرد: در این پروژهنانوپودرجاذبیرا برای جذب اختصاصی مادهرنگزای«سانستیلو»بدستآوردیم.

وی با تاکید بر اینکهرنگزای«سانستیلو» پرکاربردترینرنگزادر صنایع غذایی ایران بوده و مقادیر بیش از حد مجاز آن سبب بروز مشکلات حساسیتی و بیش فعالی خصوصاً در کودکان می‌شود، گفت:

اینجاذبپلیمری به دو صورت امکان تجاری شدن دارد؛ در فاز اول در صنایع غذایی و برای تصفیه پساب ‌هایرنگزای«سانستیلو» و در فاز دوم به صورت یک حسگر برای شناسایی و کمی سازی مقداررنگزای«سانستیلو» موجود در انواع فراورده‌های غذایی.

به گفتهفارعالتحصیلدانشگاه صنعتی امیرکبیر، این پژوهش به عنوان پروژه دکتری در ظرف مدت سه سال انجام شده و سه مقاله ISI چاپ شده در نشریات معتبر خارجی دستاورد این پژوهش است.

وی عنوان کرد: این پلیمر برای نخستین بار در دنیا تهیه شده است و عملکرد گزینش پذیری آن در حضور چند مخلوطرنگزابررسی شده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های طرح گفت: تهیه جاذبی منحصر به فرد برای جذب گزینش پذیر سانست یلواز محیط آب و جداسازی بسیار ساده پودرجاذبتوسط آهنربای خارجی، بدون نیاز به سانتریفوژ و سایر روش‌های جداسازی هزینه بر و زمان بر از برجسته‌ترین ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود.

فروغی راد با بیان اینکه این طرح هیچ نمونه داخلی و خارجی ندارد، گفت: قابلیت بازیابی پلیمر، ظرفیت جذب بالا، سینتیک جذب سریع و قابلیت جداسازی ساده از مزیت‌های رقابتی این طرح به شمار می‌روند.

وی با اشاره به کاربردهای پروژه گفت: از نتایج این طرح می‌توان در صنایع غذایی و داروسازی به عنوانجاذبدر تصفیه پساب بهره برد؛ همچنین حسگر آن می‌تواند به منظور شناسایی و کمی سازی مقادیررنگزادر حین تولید به کار رود.

این پژوهش به صورت مشترک میان گروه رنگ و گروه پلیمر در دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام گرفته و اساتید راهنمای این طرح دکتر علیرضا خسروی و دکتر وحید حدادی اصل از اعضای هیئت علمی این دانشگاه بودهاند.

منبع : خبرگذاری مهر 

»»» مشاهده مقالات دیگر