آبفای منطقه ۴شهر تهران موفق شد در سال ۹۹از هدررفت ۹۷۷هزار مترمکعب آب جلوگیری کند

معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب منطقه ۴شهر تهران با اعلام این خبر گفت: این موفقیت نتیجه اجرای پروژههای مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد است. میثم نجفی با بیان اینکه تداوم این اقدامات منجر به پایداری شبکه و کاهش سرانه آب خواهد شد، افزود: یکی از مهمترین این اقدامات شفاف سازی حجم آب ورودی از طریق برخط شدن تمامی جریان سنجهای (فلومتر) نصب شده است.نجفی با اشاره به استقرار مراکز حساس سیاسی و بافت تاریخی تهران در محدوده زیر پوشش آبفای منطقه ۴ افزود: با ۱۱۶۱متر نشتیابی در محدودههایی با تراکم حوادث بالا موفق به کشف و تعمیر ۲۸۶مورد نشت در شبکه توزیع و انشعابات آب شدیم. به گفته معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب منطقه ۴شهر تهران، مدیریت فشار شبکه و کاهش فشار شبانه، نوسازی ۱۸کیلومتر شبکه فرسوده، تعویض ۱۰هزار و ۹۱۳کنتور فرسوده و شناسایی ۱۲۳۹رشته انشعاب غیرمجاز از دیگر اقداماتی است که جلوگیری از هدررفت آب را مهیا ساختند.