حتی در فاضلاب خام تهران هم ویروس کرونا مشاهده نشده است

حتی در فاضلاب خام تهران هم ویروس کرونا مشاهده نشده است