تصفیه آب صنعتی به روش میکرو فیلتراسیون (MF)

میکروفیلتراسیون (MF) یکی از قدیمی ترین کاربردهای غشایی تحت فشار است که جهت تصفیه آب  به منظور حذف ذرات میکرونی همانند ذرات معلق، باکتری ها، پروتئین ها، پاتوژن های اصلی و سلول های مخمر بر اساس جداسازی فیزیکی است. توانایی حذف طیف وسیعی از آلاینده ها توسط میکروفیلتراسیون (MF) ، این فرایند غشایی را به یک فرایند همه کاره تبدیل کرده است.
قطر منافذ غشاهای میکروفیلتراسیون در محدوده ۰/۱ الی ۱۰ میکرون می باشد که ذرات بزرگتر از ۰/۱ میکرون توسط این فرایند جداسازی می شود. رنج گسترده اندازه منافذ این غشاها، فرایند میکروفیلتراسیون در محدوده وسیعی از کاربردها مثل داروها، تصفیه فاضلاب، مواد غذایی، نمک زدایی و بیوتکنولوژی مورد استفاده قرار می گیرد.

روند کلی تصفیه آب صنعتی به روش میکروفیلتراسیون (MF)
در شکل ۱ مکانیسم کلی تصفیه آب به روش میکروفیلتراسیون (MF) تشریح شده است. در ابتدا آب از مخزن ذخیره آب خام ورودی توسط پمپ تغذیه به داخل فیلتر شنی و سپس به داخل فیلتر میکرونی پمپاژ شده و ذرات جامد معلق ۳۵ میکرون توسط فیلتر شنی و تا ۵ میکرون توسط فیلتر کارتریجی (بسته به نوع فیلتر میکرونی به کار برده شده می توان ذرات معلق ریز (۱ و ۰/۵ و ۰/۱) حذف می گردد.

دستگاه میکرو فیلتراسیون

شکل ۱: مکانیسم کلی تصفیه آب صنعتی به روش میکروفیلتراسیون (MF)

سپس آب به داخل مخزن میکروفیلتراسیون (MF) منتقل شده و توسط پمپ مکش از میکروفیلتر ها عبور کرده و ذرات جامد معلق تا ۰/۱ میکرون حذف می گردد. از کاربردهای اصلی آن می توان به پیش تصفیه دستگاه RO، تصفیه فاضلاب و … اشاره نمود.