دستگاه های آب شیرین کن (RO)

دستگاه اسمز معکوس (RO)
اسمز معکوس آبهای لب شور (BWRO)
اسمز معکوس آبهای شور (HBW RO)
اسمز معکوس آبهای لب شور (BWRO)
اسمز معکوس آبهای خالص (Double RO)
اسمز معکوس آبهای لب شور (BWRO)
اسمز معکوس بدون پساب (ZLD RO)