مشخصات فنی دستگاه اسمز معکوس (RO) با ظرفیت ۵۰ متر مکعب در شبانه روز

اسمز معکوس 50 مترمکعب در شبانه روز

دستگاه اسمز معکوس (BW RO)  اتومات با ظرفیت ۵۰ متر مکعب در شبانه روز

اسمز معکوس اتومات با ظرفیت ۵۰ متر مکعب در شبانه روز

دستگاه اسمز معکوس (BW RO) با ظرفیت ۵۰ متر مکعب در شبانه روز

اسمز معکوس با ظرفیت ۵۰ متر مکعب در شبانه روز