دستگاه اسمز معکوس (BW RO) با ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز

اسمز معکوس با ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز

مشخصات فنی دستگاه RO با ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب

مشخصات فنی اسمز معکوس ۱۵ متر مکعب در شبانه روز