دستگاه اسمز معکوس (BW RO) با ظرفیت ۱۰ متر مکعب در شبانه روز

اسمز معکوس با ظرفیت ۱۰ متر مکعب در شبانه روز

مشخصات فنی دستگاه RO با ظرفیت ۱۰ متر مکعب

مشخصات فنی اسمز معکوس با ظرفیت ۱۰ متر مکعب