دستگاه آر او (RO) با ظرفیت ۱۵۰ متر مکعب

دستگاه اسمز معکوس (BW RO) با ظرفیت ۱۵۰ متر مکعب در شبانه روز

دستگاه تصفیه آب صنعتی با ظرفیت ۱۵۰ متر مکعب درشبانه روز

مشخصات فنی دستگاه RO با ظرفیت ۱۵۰ متر مکعب

اسمز معکوس 150 مترمکعب در شبانه روز