دستگاه اسمز معکوس (BW RO) با ظرفیت ۲۰۰ متر مکعب در شبانه روز

مشخصات فنی دستگاه RO با ظرفیت ۲۰۰ متر مکعب

مشخصات فنی آراو 200 متر مکعب