دستگاه اسمز معکوس (BW RO) با ظرفیت ۲۵۰ متر مکعب در شبانه روز

اسمز معکوس 250متر مکعب در شبانه روز

مشخصات فنی دستگاه RO با ظرفیت ۲۵۰ متر مکعب

اسمز معکوس 250 مترمکعب در شبانه روز