اسمز معکوس 250 مترمکعب در شبانه روز

مشخصات فنی دستگاه RO با ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب