دستگاه اسمز معکوس (BW RO) با ظرفیت ۳۰۰ متر مکعب در شبانه روز

آب شیرین کن لب شور 300 متر مکعب

مشخصات فنی دستگاه RO با ظرفیت ۳۰۰ متر مکعب

اسمز معکوس 300مترمکعب در شبانه روز