دستگاه اسمز معکوس (BW RO) با ظرفیت ۴۰۰ متر مکعب در شبانه روز

اسمز معکوس آبهای شور | آب شیرین کن 400 متر مکعب

مشخصات فنی دستگاه RO با ظرفیت ۴۰۰ متر مکعب

اسمز معکوس 400مترمکعب در شبانه روز