دستگاه اسمز معکوس (BW RO) با ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز

آب شیرین کن لب شور 500 متر مکعب

مشخصات فنی دستگاه RO با ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب

اسمز معکوس 500 مترمکعب در شبانه روز