دستگاه اسمز معکوس (BW RO) با ظرفیت ۶۰۰ متر مکعب در شبانه روز

آب شیرین کن لب شور 750 متر مکعب

مشخصات فنی دستگاه RO با ظرفیت ۷۵۰ متر مکعب