دستگاه اسمز معکوس (BW RO) با ظرفیت ۶۰۰ متر مکعب در شبانه روز

اسمز معکوس 600 مترمکعب در شبانه روز