دستگاه آر او با ظرفیت ۵ متر مکعب در شبانه روز

اسمز معکوس با ظرفیت ۵ متر مکعب در شبانه روز

مشخصات فنی دستگاه آر او با ظرفیت ۵ متر مکعب در شبانه روز

اسمز معکوس با ظرفیت ۵ متر مکعب در شبانه روز