دستگاه آر او با ظرفیت ۵۰ متر مکعب در شبانه روز

دستگاه آر او با ظرفیت ۵۰ متر مکعب در شبانه روز