دستگاه اسمز معکوس (ro) با ظرفیت 10 متر مکعب در شبانه روز

اسمز معکوس (ro)
۱۰مترمکعب در شبانه روز