اسمز معکوس 250متر مکعب در شبانه روز

اسمز معکوس ۲۵۰متر مکعب در شبانه روز