آب شیرین کن لب شور 750 متر مکعب

آب شیرین کن لب شور ۷۵۰ متر مکعب