دستگاه  اولترافیلتراسیون  (UF)

مکانیسم دستگاه UF
دستگاه UF

۱۰ متر مکعب در ساعت 

مشخصات دستگاه :

دستگاه UF

۲۰ متر مکعب در ساعت 

مشخصات دستگاه :

دستگاه UF

۴۰ متر مکعب در ساعت 

مشخصات دستگاه :