دومین تونل بلند انتقال فاضلاب تهران به صورت مکانیزه

دومین تونل بلند انتقال فاضلاب تهران به صورت مکانیزه