افتتاح فاز دوم تصفیه خانه هفت تهران

افتتاح فاز دوم تصفیه خانه هفت تهران