رفع کمبودها و توسعه شبکه آب و فاضلاب روستای مرتضی‌گرد

رفع کمبودها و توسعه شبکه آب و فاضلاب روستای مرتضی‌گرد