مهندسین محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی تهران، برای اولین بار در جهان موفق شدند تا رویکرد جدید در آب‌گیری از لجن فرایند هضم بی‌هوازی بر اساس تلفیق دو تکنولوژی الکتروشیمی-فنتون را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.

فرایند اصلاح و آبگیری لجن (Conditioning) دو بخش‌ مهم تصفیه فاضلاب است که معمولاً ظرفیت و قابلیت این واحدها در مرکز تصفیه فاضلاب محدود می‌باشد. با توجه به مشخصات لجن و شرایط فرایند، هزینه عملیاتی این بخش قابل توجه است. به همین دلیل تلاش‌های فراوانی جهت افزایش بازده فرایند‌های اصلاح و آبگیری لجن و همچنین کاهش هزینه‌های عملیاتی صورت گرفته است.

برخی از فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته مانند فنتون در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق، پژوهشگران ایرانی تلفیقی از دو تکنولوژی الکتروشیمی و فنتون را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده‌اند.

در تحقیق رویکرد جدید در آب‌گیری از لجن فرایند هضم بی‌هوازی ، با توجه به نتایج مطالعات، مقایسه فنی–اقتصادی صورت گرفته است که طبق ادعای این دانشمندان هزینه استفاده از این روش کمتر از سایر روش‌های تحقیقاتی مانند فرایند فنتون معمولی می‌باشد.

همچنین نتایج حاصل از این مطالعه می‌توانند به عنوان پایه و اساس تحقیقات بیشتر در زمینه استفاده از فن‌آوری‌های اکسیداسیون پیشرفته و الکتروشیمیایی جهت بهبود فرایند آب‌گیری مورد استفاده قرار ‌گیرند.

منبع: زیست فن